Roads and Bridges - Drogi i Mosty
23, 1, 2024, 5-28

Method of determination of the service load capacity of existing railway bridges and viaduct called “RYM-SZYNA”

Janusz Rymsza Mail
https://orcid.org/0000-0002-6773-3757
Road and Bridge Research Institute, 1 Instytutowa St., 03-302 Warsaw
Published: 2024-03-25

Abstract

Determination of service load capacity of existing railway bridges and viaducts in Poland is based on the design requirements given in the current design standard. This is incorrect, both in technical and economic terms. Such approach results from the fact that the minister responsible for transportation issued a regulation that imposes usage of service loads comprising solely of vertical loads when analyzing existing bridge structures; rules for determination of other variable loads, e.g. braking forces, are not given in the regulation. The article presents principles for determination of all the necessary loads and actions – both permanent and variable. They have been adopted based on the standard that was introduced in Poland in 1985. Requirements of this standard have already proved adequate in decades of engineering design practice. Using the principles given in this article, one may determine the service load capacity of an existing railway structure, taking into account not only the vertical load specified in the regulation of the minister, but also all the necessary loads and actions included in the Polish standard.

Keywords


brick vaulted bridges, existing railway bridges and viaducts, safety factors, service load capacity, side impacts of rolling stock.

Full Text:

PDF PDF

References


Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane. Dz. U. 1994, nr 89, poz. 414 z późn. zm.

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 16 lutego 2005 r. w sprawie sposobu numeracji i ewidencji dróg publicznych, obiektów mostowych, tuneli, przepustów i promów oraz rejestru numerów nadanych drogom, obiektom mostowym i tunelom. Dz. U. 2005, nr 67, poz. 582

Zarządzenie nr 17 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 1 czerwca 2004 r. w sprawie wprowadzenia do stosowania „Instrukcji do określania nośności użytkowej drogowych obiektów mostowych”

Zarządzenie Nr 38 Ministra Infrastruktury z dnia 26 października 2010 r. w sprawie wyznaczania wojskowej klasyfikacji obciążenia obiektów mostowych usytuowanych w ciągach dróg publicznych. Dz. Urzędowy MI 2010, nr 13, poz. 37

Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 10 września 1998 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budowle kolejowe i ich usytuowanie. Dz. U. 1998, nr 151, poz. 987 z późn. zm.

PN-EN 1990 Eurokod: Podstawy projektowania konstrukcji

PN-EN 1991-1-1 Eurokod: Oddziaływania na konstrukcje. Część 1-1: Oddziaływania ogólne. Ciężar objętościowy, ciężar własny, obciążenia użytkowe w budynkach

PN-EN 1991-2 Eurokod 1: Oddziaływanie na konstrukcje. Część 2: Obciążenia ruchome mostów

PN-EN 15528 Kolejnictwo. Klasyfikacja linii w odniesieniu do oddziaływań pomiędzy obciążeniami granicznymi pojazdów szynowych a infrastrukturą

PN-S-10030:1985 Obiekty mostowe. Obciążenia

PN-B-02015:1966 Mosty, wiadukty i przepusty. Obciąże- nia i oddziaływania

Directive RiL 805, Richtlinie 805.0102: Tragsicherfeit bestehender Eisenbahn-brücken. DB Netz AG, 5. Aktualisierung, 2010

DS 804 Standard: Vorschrift für Eisenbahnbrücken und sonstige Ingenieurbauwerke, Deutsche Bahn AG, 2000

Rymsza J., Rakoczy A.M.: Guidelines for determining load and actions on historic railway bridges. Roads and Bridges - Drogi i Mosty, 20, 3, 2021, 217-237, DOI: 10.7409/rabdim.021.013

Rymsza J.: Zasady określania nośności użytkowej drogowych obiektów mostowych metodą uproszczoną RYM-IBDiM. XLVIII Konferencja Naukowa Komitetu Inżynierii Lądowej i Wodnej PAN i Komitetu Nauki PZITB „Problemy naukowo- badawcze budownictwa”, Opole - Krynica, 2002, 4, 191-198

Rymsza J.: Metoda szybkiego wyznaczania wojskowych klas obciążenia drogowych obiektów mostowych „MILORY” według standardów stosowanych w siłach zbrojnych NATO. Systemy Logistyczne Wojsk, 27, 2002, 183-188

Rymsza J.: The Polish method of determination regarding the temporary MLC class of the in-service road bridges. Munich Bridge Assessment Conference, Munich, 2012

Olofsson J., Elfgren L., Bell B., Paulsson B., Niederleithinger E., Jensen J.S., Feltrin G., Täljsten B., Cremona C., Kiviluoma R., Bień J.: Assessment of European Railway Bridges for Future Traffic Demands and Longer Lives – EC Project “Sustainable Bridges”. Structure and Infrastructure Engineering, 1, 2, 2005, 93-100, DOI: 10.1080/15732470412331289396

Rymsza J., Rymsza B.: Kolej na kolejowe mosty i wiadukty zabytkowe. Materiały Budowlane, 5, 2021, 58-59, DOI: 10.15199/33.2021.05.09

Biliszczuk J.: Historia i teraźniejszość wiaduktu kolejowego nad ulicą Grzegórzecką w Krakowie. Dolnośląskie Wydawnictwo Edukacyjne, Wrocław, 2023, 41-51


Method of determination of the service load capacity of existing railway bridges and viaduct called “RYM-SZYNA”

  
Rymsza, Janusz. Method of determination of the service load capacity of existing railway bridges and viaduct called “RYM-SZYNA”. Roads and Bridges - Drogi i Mosty, [S.l.], v. 23, n. 1, p. 5-28, mar. 2024. ISSN 2449-769X. Available at: <>. Date accessed: 18 Apr. 2024. doi:http://dx.doi.org/10.7409/rabdim.024.001.