Roads and Bridges - Drogi i Mosty
8, 1, 2009, 41-71

Applicability of blended cements and mineral additives in the production of concrete mix for precast manhole covers

Marek Gawlicki Mail
Wydział Inżynierii Materiałowej i Ceramiki AGH w Krakowie
Published: 2016-02-02

Abstract

An attempt to systematize the data relating to the components of cements produced in Poland, as well as to the type II concrete standard additives was done. Simultaneously, the conventional fly ash and fluidized bed fly ash (CAFBC) were discussed in terms of their potential use in the production of concrete mix for precast manhole covers.

Full Text:

PDF

References


Chłądzyński S., Garbacik A.: Cementy wieloskładnikowe w budownictwie. Wyd. Stowarzyszenie Producentów Cementu, Kraków 2008

Giergiczny Z., Małolepszy J., Szwabowski J., Śliwiński J.: Cementy z dodatkami mineralnymi w technologii betonów nowej generacji. Wyd. Górażdże Cement, HEIDELBERGCEMENT Group, Opole 2002

Müller Ch.: Techniczne i środowiskowe aspekty stosowania cementów mieszanych w betonach. Drogi i Mosty, nr 2/2003, 5 - 32

Stowarzyszenie Producentów Cementu: Informator 2008

Brylicki W., Gawlicki M., Małolepszy J.: Nowe możliwości wykorzystania żużli hutniczych i odlewniczych w przemyśle materiałów budowlanych. Zeszyty Naukowe AGH, Ceramika, zeszyt 52, 1989, 261 - 270

Garbacik A., Baran T.: Wpływ dodatku popiołu lotnego krzemionkowego z różną zawartością części palnych na właściwości cementu. Budownictwo-Technologie-Architektura nr 4/2008, 62 - 65

Wiadomości PKN. Normalizacja, nr 4, 2008, 3

Gawlicki M., Roszczynialski W.: Nowe elementy w gospodarce odpadami energetycznymi. Materiały Szkoły Gospodarki Odpadami, AGH-PAN-UTEX, Rytro, 18 - 22 września 2000, 91 - 100

Scrivener K.: NANOCEM. What is it? Achievements so far? What next? Mat. konf. 4th Open Meeting of the NANOCEM CONSORTIUM. Role of Nano and Micro Processes in the Performance of Cement and Concrete, Prague, 22nd April, 2008

Peukert S.: Cementy powszechnego użytku i specjalne. Wyd. Polski Cement, Kraków 2000

Deja J.: Trwałość zapraw i betonów żużlowo-alkalicznych. Prace Komisji Nauk Ceramicznych PAN, Ceramika, 83, 2004

Owsiak Z.: Wewnętrzna korozja siarczanowa betonu. Monografie, studia , rozprawy M6, Wyd. Politechniki Świętokrzyskiej, Kielce 2008

Miller F.M., Conway T.: Use of ground granulated blast furnace slag for reduction of expansion due to delayed ettringite formation. Cement, Concrete and Aggregates, 25(2), 2003, 59 - 68

Flis I., Wąż S.: Trwałość mrozowa betonów wykonanych na cementach z dodatkiem granulowanego żużla wielkopiecowego. Mat. konf. Dni betonu - tradycja i nowoczesność. Wisła, 13 - 15 październik 2008, 233-243

Giergiczny Z., Pużak T.: Popiół fluidalny a właściwości mieszanki betonowej. Mat. konf. Dni betonu - tradycja i nowoczesność. Wisła, 13 - 15 październik 2008, 971 - 980

Bentz D.P.: Modeling the influence of limestone filler on cement hydration using CEMHYD3D. Cement & Concrete Composites, 28, 2006, 124 - 129

Bonavetti V.L., Rahhal V.F., Irassar E.F.: Studies on the carboaluminate formation in limestone filler-blended cements. Cement and Concrete Research, 31(5), 2001, 853 - 859

Lewis R., Sear L., Wainwright P., Ryle R.: Cementitious additions. w: Newman J., Choo B.S. (eds): Advanced Concrete Technology. Constituent Materials. Wyd. Elsevier, Oxford, 2003, 3/58 - 3/59

Cochet G., Sorrentino F.: Limestone filled cements: Properties and uses. w Sarkar S.L., Ghosh S.N.(red.): Mineral admixtures in cement and concrete, vol.4. Wyd. Academia Books International, New Delhi, 1995, 266 - 295

Baron J., Douvre C.: Technical and economical aspects of the use of limestone filler additions in cement. World Cement, 18, 1987, 100 - 104

Czarnecki L.(red.): Beton według normy PN-EN 206-1 - komentarz. Wyd. Polski Cement, Kraków, 2005

Giergiczny Z.: Rola popiołów lotnych wapniowych i krzemionkowych w kształtowaniu właściwości współczesnych spoiw budowlanych. Inżynieria Lądowa, Monografia 325, Politechnika Krakowska, Kraków 2006

Khayat K.H., Aitcin P-C.: Silica fume - a unique supplementary cementitious material. Rozdział w: Ghosh S.N. (ed.), Progress in cement and concrete. Mineral admixtures in cement and concrete, Academia Books International, New Delhi, 1995, Vol. 4, 226 - 265

Jasiczak J., Mikołajczyk P.: Technologia betonu modyfikowanego domieszkami i dodatkami. Wyd. Politechniki Poznańskiej, Poznań 1997

Nocuń-Wczelik W.: Pył krzemionkowy - właściwości i zastosowanie w betonie. Wyd. Polski Cement, Kraków 2005

Sellevold E.J., Radjy F.F.: Condensed silica fume (microsilica) in concrete: water demand and strength development. Rozdział w: The use of fly ash, silica fume, slag, and other mineral by-products in concrete. Ed. Malhotra V.M., ACI SP-79, Detroit, Michigan 1983, 677 - 694

Giergiczny E., Góralna K.: Mielony granulowany żużel wielkopiecowy - dodatek do betonu typu II. Budownictwo-Technologie-Architektura, 1(41), 2008, 56 - 59

Glinicki M.A., Zieliński M.: Air void system in concrete containing circulating fluidized bed combustion fly ash. Materials and Structures, 41, 2008, 681 - 687

Glinicki M.A, Nowowiejski G.: Długotrwała wytrzymałość betonu z dodatkiem popiołu lotnego ze spalania węgla kamiennego w kotłach fluidalnych. Mat. konf. Dni Betonu - tradycja i nowoczesność. Wisła, 13-15 październik 2008, 981 - 992

Jueshi Q., Caijun S., Zhi W.: Activation of blended cements containing fly ash. Cement and Concrete Research, 31(8), 2002, 1121 - 1127

Gawlicki M., Roszczynialski W.: Zmiany w technikach spalania paliw i odsiarczania a wykorzystanie odpadów elektrownianych w przemyśle materiałów wiążących. Ceramika, Vol. 66/1, 2001, 39 3- 401

Chandra S (ed.): Waste Materials Used in Concrete Manufacturing. Noyes Publications, USA, New Jersy, Westwood 1997, 53 - 141

Rosković R., Bjegović D.: Role of mineral additions in reducing CO2 emission. Cement and Concrete Research, 35(6), 2005, 974 - 978


Applicability of blended cements and mineral additives in the production of concrete mix for precast manhole covers

  
Gawlicki, Marek. Applicability of blended cements and mineral additives in the production of concrete mix for precast manhole covers. Roads and Bridges - Drogi i Mosty, [S.l.], v. 8, n. 1, p. 41-71, feb. 2016. ISSN 2449-769X. Available at: <>. Date accessed: 26 May. 2024.