Roads and Bridges - Drogi i Mosty
13, 2, 2014, 145-155

Capacity assessment and modification of high noise barriers

Lesław Niewiadomski Mail
Silesian University of Technology, Faculty of Civil Engineering
Szymon Swierczyna Mail
Silesian University of Technology, Faculty of Civil Engineering
Walter Wuwer Mail
Silesian University of Technology, Faculty of Civil Engineering

Abstract

Capacity assessment and modification of existing steel structure of high noise barriers in which imminent failure conditions occurs is developed in the article. Differences between design assumptions defined by Eurocode 3 and standards actual in the second half of XXth century could be the reason of underestimation of loads, which leads to lack of general stability of cantilever columns of the barrier. The structure and its technical condition, as well as conclusions of the performed analysis and methods of structure repair are shown in details.

Keywords


high noise barrier bearing-capacity, noise barrier design, noise barrier modification, noise barrier supporting structure

Full Text:

PDF PDF

References


PN-B-02011:1977 Obciążenia w obliczeniach statycznych. Obciążenie wiatrem

PN-B-03200:1990 Konstrukcje stalowe. Obliczenia statyczne i projektowanie

PN-EN 1993-1-1 Eurokod 3: Projektowanie konstrukcji stalowych. Część 1-1: Reguły ogólne i reguły dla budynków

Niewiadomski L., Świerczyna Sz., Wuwer W.: Stan przedawaryjny wysokiego ekranu akustycznego. materiały XXVI Konferencji Naukowo-Technicznej „Awarie Budowlane 2013”, Szczecin, 259-266

Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych M.20.01.32 Ekrany z plexiglasu. Mosty Katowice Sp. z o.o.

PN-EN 10025-2:2007 Wyroby walcowane na gorąco ze stali konstrukcyjnych. Część 2: Warunki techniczne dostawy stali konstrukcyjnych niestopowych

Żurański J.A.: Obciążenia wiatrem budowli i konstrukcji. Arkady, Warszawa 1978

PN-B-03215 Konstrukcje Stalowe. Połączenia z fundamentami. Projektowanie i wykonanie

PN-B-03264:2002 Konstrukcje betonowe, żelbetowe i sprężone. Obliczenia statyczne i projektowanie

PN-EN1794-1:2011 Drogowe urządzenia przeciwhałasowe. Wymagania pozaakustyczne. Część 1: Właściwości mechaniczne i stateczność

PN-B-02011:1977/Az1 Obciążenia w obliczeniach statycznych. Obciążenie wiatrem (zmiana Az1, lipiec 2009)

Design manual for Road and Bridges, Volume 10: Environmental Design and Management, Section 5: Environmental Barriers, Part 2 HA 66/95


Capacity assessment and modification of high noise barriers

  
Niewiadomski, Lesław; Swierczyna, Szymon; Wuwer, Walter. Capacity assessment and modification of high noise barriers. Roads and Bridges - Drogi i Mosty, [S.l.], v. 13, n. 2, p. 145-155 , apr. 2014. ISSN 2449-769X. Available at: <>. Date accessed: 18 Apr. 2024. doi:http://dx.doi.org/10.7409/rabdim.014.010.